นางปภาพร  นิลพัฒน์

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

311445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
359
439
798
307265
3734
14545
311445

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-08 13:05

อำนาจหน้าที่

Post on 28 พฤษภาคม 2563
by Nakhonpathom
ฮิต: 665

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม

      มีหน้าที่ปฏิบัติการ และประสานงานที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของกรมฯ ในเขตพื้นที่จังหวัด

อำนาจหน้าที่กรมฯ ประกอบด้วย

     - กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน รวมทั้งการส่งเสริม กำกับ ดูแลให้การรับรองสถานประกอบกิจการ ที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานแรงงานที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานแรงงานสากล

     - คุ้มครอง ดูแลแรงงานทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

     - ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วย แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

     - ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     - ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านมาตรฐานแรงงาน คุ้มครองแรงงาน  ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

     -ส่งเสริม และดำเนินการให้มีการจัดสวัสดิการแรงงาน

     - ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทแรงงาน ความไม่สงบด้านแรงงาน

     - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำแผนงาน และประสานแผนปฏิบัติงานของกรมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านแรงงานของกระทรวง

     - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมฯ หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

     - รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อสำนักงานแรงงานจังหวัด


     - ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย